Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Πενήντα θέσεις εργασίας στο Βυζαντινό και Χριστιανικό ΜουσείοΤο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής.


Συγκεκριµένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης και αριθµού ατόµων:

44 ΔΕ Ηµερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων
2 ΔΕ Νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων
4 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν από 24-3-2016 έως και 4-4-2016 , είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Τ.Κ. 10675 Αθήνα, υπόψιν Κας Σ.Καρδαρά (τηλ. επικοινωνίας: 2132139514,543,518 – Α.Χατζή, Ε.Μπόνου, Μ.Μπίθα).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


*Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου