Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συμβουλίου της Ευρώπης για διεθνείς εμπειρογνώμονες στη Διεύθυνση Διαχείρισης Πολυμορφίας


Βάση δεδομένων αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και διαχείρισης πολιτιστικής πολυμορφίας σκοπεύει να δημιουργήσει η Διεύθυνση Διαχείρισης Πολυμορφίας/ Γενική Διεύθυνση Δημοκρατίας (DG II) του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Οργανισμού, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης.

Οι επιλεγόμενοι εμπειρογνώμονες θα συνάψουν συμβάσεις, στις οποίες θα ορίζεται ο ακριβής αριθμός των εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Το αντικείμενο των συμβάσεων μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις πεδίου, αξιολόγηση νομοθετικών σχεδίων, συμμετοχή σε συναντήσεις, κατάρτιση αναλυτικών κειμένων προτάσεων, κ.ά. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάγκης μετακίνησης, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλύπτει τις σχετικές δαπάνες και ημερήσιες αποζημιώσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις (επιπέδου master ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών) στα ακόλουθα πεδία: αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, ιστορία της τέχνης, αστικό και διοικητικό δίκαιο, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, διεθνές δίκαιο, διαχείριση τοπίου, κοινωνιολογία, προγραμματισμός έργου, κ.ά. Οι επίσημες γλώσσες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η Αγγλική και η Γαλλική.

Σημειώνεται ότι η συμπερίληψη εμπειρογνωμόνων στην ανωτέρω βάση δεδομένων δεν εγγυάται τη σύναψη σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση managing.diversity@coe.int, δηλώνοντας για ποιον τομέα ή έργο ενδιαφέρονται, καθώς και την επιθυμητή ημερήσια αμοιβή τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2016.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την παρακάτω ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/News/2016/Call-for-experts_en.pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου